Marianne Epiney


On parle de danse
mais aussi de musique
car l’une est l’autre
et inversement.

Men spreekt over dans
maar ook over muziek
want het ene is het andere
en omgekeerd.